(zie: LJN: BL1615, Rechtbank s-Gravenhage).
Doet hij dat niet vrijwillig, dan zal de rechter een vonnis wijzen waarin de debiteur wordt veroordeeld om te betalen.De voorzieningenrechter zal dit niet ambtshalve toetsen.Restitutierisico, als een spoedeisend belang river island voucher codes june 2018 wordt aangenomen, zal de rechter de belangen van partijen moeten afwegen.De rechter merkte daarbij op dat een kort geding procedure zich niet leent voor nader onderzoek naar de feiten of voor nadere bewijslevering.De kort geding procedure kan immers uitmonden in een bodemzaak, waarin (mogelijkerwijs) wordt geoordeeld dat de toegewezen bedragen in kort geding onterecht blijken te zijn.Ten overvloede overwoog de rechter nog dat zelfs als de polis wel dekking zou bieden, de advocaten niet voldoende hadden aangetoond dat zij een spoedeisend belang hadden.Net als bij een bodemprocedure heeft het kort geding eveneens tot doel om effectieve rechtsbescherming te geven in bepaalde omstandigheden.
In De Everink-zaak werd terugbetaling van twee leningen gevorderd, een lening van.000,- die terugbetaald moest worden aan een vennootschap van Everink, en een lening van.750,- van Everink zelf die aan zijn erven moest worden terugbetaald.
Wij zijn specialist op dit terrein.
De verdachte zou geld hebben geleend van Everink, en de erven wilden deze lening terugbetaald zien.
Wel moet er volgens de rechtspraak terughoudendheid worden betracht bij geldvorderingen in kort geding.De verzekeraar voerde aan dat de polis slechts dekking biedt voor vergoeding van door derden geleden schade als gevolg van een fout en kosten van verweer.Deze terughoudendheid vindt zijn oorsprong in de ontstane praktijk bij diverse arrondissementen, waarbij het kort geding steeds meer wordt gebruikt voor de incasso van geldvorderingen.Tuchtzaak advocaten, twee advocaten waren persoonlijk in een aantal procedures verwikkeld.Bij een incasso kort geding zal de rechter eerst moeten onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser, de partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.Dit is enerzijds het gestelde spoedeisende belang en anderzijds het belang van de debiteur dat deze niet wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag, waarvan achteraf blijkt dat dit niet verschuldigd was.Door middel van het vorderen van een dwangsom wordt de gedaagde partij ontraden om de betreffende verboden handelingen door te zetten.Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kan een partij een onmiddellijke voorziening eisen bij de daartoe bevoegde voorzieningenrechter.
[L_RANDNUM-10-999]